రోబోకు సౌదీ పౌరసత్వం - మహిళలకంటే ఈ రోబోకే హక్కులు ఎక్కువా?

Does this robot have more rights than women?
 

Copyright © 2017 News

X

Share:

Facebook Twitter Google+ Digg